wstecz
facebook
google
twitter

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Actilife.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem http://actilife.pl/#regulamin

1. Definicje.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym http://actilife.pl, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, oraz wymianę informacji, i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
 • Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 • Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 • Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie z serwisu jak i z jego usług płatnych, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność, na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.
 • Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach, bądź na całym forum.
 • Administrator danych – rozumie się przez to właściciela lub osobę przez niego uprawnioną, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP.
 • Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Dział forum – zbiór tematów zgrupowanych pod jednym odnośnikiem według wspólnej/podobnej tematyki.
 • Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu.
 • Post / wypowiedź – najmniejsza jednostka redakcyjna zlokalizowana na forum, konstruowana bezpośrednio przez użytkownika, administratora lub właściciela.
 • Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron.
 • Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie.
 • Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel.
 • Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona.
 • Spam – niechciane wiadomości-śmieci, nieposiadające formy lub treści wnoszącej nowe treści wartości dla Użytkowników forum.
 • Temat – rozmowa na konkretny temat rozpoczęta we właściwym dziale.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

 1. Przed założeniem konta w Serwisie actilife.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważy się z tym, że Użytkownik:
 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

2. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu.

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
 • Pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i filmów,
 • Brać czynny udział w konkursach.
 1. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej i zabronione, jest wykorzystywanie, lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz wyrażenia „Actilife”.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 5. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie … będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu.

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności oraz otrzymuje:
 • Potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,
 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • Podanie Loginu, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Właściciela Serwisu,
 • Dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 1. Użytkownik akceptuję postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym. Podanie danych jest dobrowolne oraz użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Wraz z rejestracją, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z actilife.pl
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.

4. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu.

 1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego na forum, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.
 2. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, lub przesyłając do Administratorów treści artykułów, własne opracowania opisów celem ich publikacji lub inne wpisy i materiały, udziela Właścicielowi forum niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów.
 3. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 12. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 13. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie właściciel serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 15. Wszystkie wypowiedzi na forum, każdego z użytkowników stają się własnością właściciela forum który obejmuje do nich pełne prawa – usuwania, moderowania, zmieniania, wykorzystywania, rozpowszechniania. Właściciel forum nabywa pełne prawa własności do publikowanych treści, jednak to użytkownik poniesie wszystkie ewentualne rozszczenia i kary związane z publikacjiami na forum. Każdy użytkownik deklaruje iż jego posty są wolne od wad prawnych i nie są to treści kopiowane.
 16. Żadne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych.
 17. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 18. W serwisie zabronione jest:
 • Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
 • Zabronione jest zamieszczanie materiałów przedstawiających szeroko pojętej pornografii, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
 • Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
 • Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
 • Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej a zawierających wyłącznie reklamę.
 • Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
 • Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej właściciela serwisu.
 • Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca aby decyzję dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie, były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami, i trenerami, przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
 6. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone na Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne, bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu, trwale lub czasowo bez podania przyczyny, 20. ani informowania o tym fakcie.